Dino’s op rotstekeningen?

kachina2
Kachina Bridge

Een van de claims van het jonge aarde creationisme is dat mensen en dinosauriërs in dezelfde tijd hebben geleefd. Immers, al het leven is zo’n 6000 jaar geleden geschapen.

Bewijs voor deze stelling vinden creationisten in bijvoorbeeld Behemoth, een merkwaardig dier met een staart als een ceder. Zie hier voor een country-versie. Maar ook rotstekeningen van vermeende dinosauriërs, dino’s in legendes (draken) en beeldjes van dino-achtige dieren.

Phil Senter, de man die recent ook al een serieuze studie publiceerde van Baraminologie (de studie van ‘geschapen hoofdsoorten’ oftewel baramins) heeft nu een artikel geschreven over één vindplaats van dino-rotstekeningen, Kachina Bridge in het Natural Bridges National Park in de VS.

Wanneer je de combinatie ‘Kachnia Bridge’ en ‘dinosaur’ intikt bij Google krijg je een flink aantal creationistische sites te zien. Ik heb beelden van twee van die sites vergeleken met de foto’s die Senter in zijn publicatie zet.  Het artikel geeft overigens een lange lijst van al ontkrachtte dino-sightings in rotstekeningen en beeldjes. Die lijst ben ik nog niet langs gegaan, maar ook dat zou interessant kunnen zijn.

Deze site geeft een verslag van een creationistische dino-trip. De afbeelding die zij geven van is de volgende:

dino-tekeningEen duidelijk geval van dinosauriër, zou je zeggen. De auteurs melden er wel bij, dat ze de kleuren een beetje hebben opgekrikt.

Dezelfde plek met een wat ander belichting, uit een verslag op de site van Answers in Genesis:

dino-petro-2-big

Inderdaad, minder details te zien…

Maar Phil Senter is eens gaan kijken en heeft de dino in kwestie geanalyseerd. Het onderstaande plaatje geeft links de reconstructie die ook op de bovenste foto te zien is. Rechts geeft Senter aan welke delen van de rots zijn bewerkt door mensen (donkergrijs) en welke delen anders van kleur zijn door natuurlijke oorzaken (lichtgrijs).

dino-analyse

Hiermee verdwijnt de dino op dramatische wijze uit beeld. Goed, ik heb de afbeelding zelf niet gezien, maar de analyse van Senter klinkt tamelijk overtuigend. En de bovenste foto lijkt wel heel ver van de werkelijkheid te staan. Verder ben ik bij het stuk van Senter terechtgekomen via jonge aarde creationist Todd Wood, die het positief bespreekt. Zie ook zijn verwijzingen naar andere stukke van Senter.

Bottomline van dit verhaal: door met slecht onderbouwde claims te komen, schieten jonge aarde creationisten uiteindelijk zichzelf in de voet.

Please follow and like:

61 gedachten over “Dino’s op rotstekeningen?”

 1. @ Bart,
  Ik geef toe, dat de leviathan als een soort reusachtige electrische gasaansteker onwaarschijnlijk en niet erg geloofwaardig is. Dat geeft hem in ieder geval wel een mythologisch tintje.

  Je andere argumenten vind ik niet zo sterk.

  Als dieren in poëzie geen lidwoorden krijgen, kun je ook het verschil tussen een naam en een eigennaam niet zien in een poëtische tekst en de L. komt in de bijbel alleen maar in poëtische contexten voor.

  Dat de leviathan in ps.74 meerdere koppen heeft, pleit m.i. meer voor beinvloeding door de omwonende heidenvolken op het metaforisch gebruik van het dier in Job’s omgeving dan dat de Leviathan zelf een mythologisch beest was in de bijbel, gezien het feit dat hij in Job uitgebreid, maar slechts met één kop wordt beschreven.
  Heeft Scylla wel eens 5 koppen minder in andere verhalen?
  Of Pegasus geen vleugels? Als dat zo is, zit ik er naast.

  Wat de slang betreft in Gen. 3, dat was wel degelijk daar al een personificatie van de duivel. Dacht je dat God in dat verhaal bedoelde dat Hij vijandschap zou zetten tussen de mensen en de nakomelingen van de natuurlijke slang? Echt niet! Het zaad van de vrouw is uiteindelijk Jezus, die de kop van de satan vermorzelt. Dat is beslist geen latere interpretatie, maar een door God geleide en voortschrijdende onthulling van heilsfeiten.

  Dan de experts. Hoe moet ik uitleggen dat ik niet alle bevindingen van experts altijd vertrouw zonder stronteigenwijs over te komen? Het gaat nu even niet over het feit of L. wel of geen mythologisch beest was, maar experts beweren wel meer dingen die ik niet geloof. Volgens sommige experts is Israël nooit een slavenvolk in Egypte geweest, is het ook niet als volk door de woestijn getrokken. Ook wat jij zegt over de latere interpretatie van de slang in Genesis komt waarschijnlijk mede van experts af, maar toch is het niet waar.

 2. Ook als je het lidwoord laat zitten, blijft er nog genoeg over om te denken dat het niet om een biologisch wezen gaat. Het vuurspuwen blijft problematisch, alsook de vele koppen. Mythologische wezens worden vaker verschillend beschreven en afgebeeld (zoek Scylla maar eens op google afbeeldingen), dus het is niet gek dat dit ook in de Bijbel gebeurt. Voorts is er nog de onderbreking in de genoemde dieren in Job, waarop ik in mijn vorige reactie wees en de gelijkenis met de Ugaritische Litan.

  Het hele idee van een Duivel als ultieme tegenstander van God is pas veel later ontstaan In het Hebreeuws komt het woord satan niet als eigennaam voor, maar als soortnaam (meestal met lidwoord). Het duidt een functie aan, namelijk aanklager of tegenstrever (meestal een ander mens). Deze functie als aanklager blijkt heel duidelijk uit de opening van Job. Hier wordt consequent gesproken over hasatan (met lidwoord dus), wat je zou moeten vertalen als ‘de aanklager’, of ‘de satan’ (met kleine letter!).

  In Gen. 3 komt de duivel helemaal niet voor. Ik zou de relevante verzen als volgt vertalen:

  “De HERE God zei tot de slang: “Omdat jij dit gedaan hebt, ben je vervloek onder al het vee en onder al het leven van het veld. Op je buik zul je gaan en stof zul je eten, al de dagen van jouw leven! Vijandigheid zal ik plaatsen tussen jou en de vrouw, en tussen jouw nageslacht en haar nageslacht; hij zal jou treffen op het hoofd en jij zult hem treffen in de hiel.”

  De slang wordt voorgesteld als een dier tussen de andere, zij het met de bijzondere eigenschap te kunnen spreken (maar de ezel in Num. 22:28 spreekt ook). Ook de vijandschap wijst op een biologische vijandschap, gezien het treffen (de betekenis van het Heb. woord is niet geheel duidelijk) op het hoofd en in de hiel. De slang als Duivel is echt een latere interpretatie.

  Dat je experts niet gelooft, komt volgens mij vooral doordat je a priori al gelooft dat er geen fouten in de Bijbel kunnen staan. Dat de archeologische evidentie steeds sterker pleit tegen de Egyptische gevangenschap en de daaropvolgende exodus en trektocht van een zeer goot volk, zal je dan nooit kunnen overtuigen. Met zo’n houding is een discussie ook onmogelijk.

 3. Bart, misschien is de leviathan toch wel een mythologisch dier. Het zou kunnen, ik kan dat niet uitsluiten. Ik ben in ieder geval een eindje in die richting opgeschoven, maar zeker niet ten volle overtuigd. Maar in ieder geval moet ik dat heroverwegen.
  Ik heb, voorzover ik zelf weet, dingen niet a priori aangenomen, maar ben in de loop van tijd wel tot een aantal vaste overtuigingen gekomen. Eén ervan is dat de exodus moet hebben plaatsgevonden, gezien de vele gedetailleerde beschrijvingen en de geweldige en essentiële betekenis ervan voor de rest van de bijbel. Ik wil zeker niet zeggen dat in het algemeen experts er naast zitten of zelfs maar vaak, maar soms wel. Experts zijn feilbaar.

  Wat de slang en de duivel betreft, dat is gewoon niet zo, Bart. Je kunt met een beroep op eigennamen, soortnamen, lidwoorden e.d. bepaalde overduidelijke betekenissen in de bijbel niet uitpoetsen. Ik ken geen Hebreeuws, maar wel Nederlands en Engels. alle drie de talen zijn talen van mensen en dus in een heleboel dingen vergelijkbaar. Natuurlijk heeft elke taal zijn eigen karakter. Maar een bepaald ding of dier of een eigenschap annexeren voor een andere vaak symbolische betekenis komt in het Hebreeuws natuurlijk net zo goed voor als in elke andere taal. Zestig jaar geleden kon je rustig zeggen: I am gay, om je opgewektheid uit te drukken. Dat heeft nu heel andere consequenties. De leeuw heeft gebruld! D.w.z. Robben en Sneyder hebben een aantal goals gemaakt. De leeuw had vroeger niets met voetballen te maken.
  Zo is heel duidelijk het gewone woord de satan (hasatan), de tegenstander, geannexeerd voor de betekenis van “duivel”, de grote tegenstander van God. Dat zie je in Job. Hij doorkruist de aarde; hij komt in de vergadering van de zonen Gods (de engelen) en hij krijgt de macht om Job alles af te nemen en zelfs met zweren te slaan. Hij daagt God uit en trekt Gods beoordeling van Job in twijfel en en ook de motivatie van Job’s liefde voor God. Typisch de leugenaar van het begin af.
  Je moet ook eens de manier van praten vergelijken van de slang bij Eva, de satan bij God in het boek Job en de duivel bij Jezus in de woestijn. De leugenachtige, twijfel zaaiende, manipulerende en verleidende manier van praten bewijzen zonneklaar dat we hier drie maal met dezelfde persoon te maken hebben. Heeft God niet gezegd?….is het om niet dat Job u dient?…. er staat toch geschreven?…..De leugenaar van den beginne en God’s tegenstander.

 4. @ Jaap

  De belangrijkste reden om te denken dat Leviathan een mythologisch wezen is, is nog steeds dat er geen enkele evidentie is dat mensen ooit samengeleefd hebben met dinosauriërs, maar enfin.

  Wat de duivel betreft, lees je deze oude Hebreeuwse passages door een christelijke bril. De duivel heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt, van de aanklager uit de hemelse raad tot de ultieme vertegenwoordiging van het kwaad. Dat je zo leest is begrijpelijk, maar doet de tekst en zijn context geweld aan.

  In Genesis in komt de duivel niet voor (zelfs het woord niet) en men is de slang pas later als zodanig gaan zien. In Job vervult de satan de rol van aanklager. Er is niets dat erop wijst dat hij een leugenaar is; dat maak jij er echt zelf van. De satan is in deze tekst een lid van de hemelse raad (godenzonen/zonen van God), wat hoogst opmerkelijk zou zijn als hij de Ultieme Tegenstander van God is. Deze rol heeft Satan (met hoofdletter) pas later gekregen.

  Een interessant boekje over de duivel is geschreven door Georges Minois en heet “De Duivel”.

 5. @Bart,
  De satan is ook in Job de leugenaar. Door heel de bijbel heen is God de Rechtvaardige. die gerechtigheid en waarheid liefheeft, daarvan getuigt heel de schrift, van genesis tot openbaring. En dan komt de satan in Job dat in twijfel trekken. Hij staat God openlijk tegen en is daardoor alleen al een uitgesproken leugenaar. Hij suggereert dat Job’s rechtvaardigheid niet echt is, maar eigenbelang; hij dient God om het voordeel en zal als het voordeel wegvalt, wel door de mand vallen. Hij zegt dus glashard tegen de Rechtvaardige, dat Hij het fout heeft met die vrome rechtvaardigheid van Job, met zijn zegeningen koopt God a.h.w. Job’s toewijding. Het verdere verloop van het verhaal toont zijn ongelijk ook aan: Job dient God niet om het voordeel (het gééft voordeel!), maar met een oprecht hart. Een grove insinuatie, typisch van de leugenaar, die het haat als iemand rechtvaardig leeft en hem liegend en lasterend in diskrediet wil brengen. Zelfde zuigende manier van praten als bij Eva (slang) en bij Jezus (duivel). Drie keer hetzelfde serpent.
  De boeken van Georges Minois lees ik liever niet, Bart. Ik las op internet een beschrijving van één van zijn boeken, en daarin de volgende opvatting van hem:
  C’est Paul de Tarse (St Paul) qui a lancé l’idée que le Christ s’est incarné et a subi le supplice de la croix, pour que Dieu le Père pardonne le péché commis par Adam et Ève, un péché qui a scellé le sort de l’Humanité entiere.
  Een door Paulus gelanceerd idee! Terwijl het offer van Christus in Jesaja 53 al geprofeteerd is, door Jezus zelf wordt voorzegd in de evangeliën ; de vleeswording duidelijk door Johannes wordt verteld zowel in het evangelie als in zijn brieven, ook in de Hebreeënbrief wordt vermeld en eigenlijk het onderwerp is van de hele bijbel. Alle offers in het oude testament zijn vooraankondigingen van het offer dat Christus zou brengen.

  Wat de Behemoth en de Leviathan betreft, inderdaad, als de dino’s 68 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven, kunnen zij geen dino’s zijn. Laten we ze in dat geval mytho’s noemen 😉 .
  De tijd zal het leren.

 6. @ Jaap

  Een leugenaar is iemand die bewust een onwaarheid vertelt. Waar doet de satan in Job dat? Wat hij doet is Job aanklagen bij God, en dat past bij de betekenis van het Hebreeuwse woord. Als de satan in Job werkelijk zo oerslecht is, waarom kan hij dan gewoon komen buurten bij God, net als de andere godenzonen? Voorts heb je nog steeds geen enkele goede reden gegeven dat de slang in Genesis de duivel zou zijn (verleiden doet niet alleen de duivel).

  Wat Minois over Paulus schrijft, is onder nieuwtestamentici een ongebruikelijke visie. Het lijkt erop dat je nogal een naïeve opvatting hebt over het ontstaan van de evangeliën en het vroege christendom. Een uitstekende inleiding tot deze materie vind je in Bart Ehrmans “The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings”. Dit boek wordt aan veel theologiefaculteiten gebruikt, zelfs aan die van de VU. Jesaja 53 is geen profetie van Jezus; ook dat is een latere interpretatie. Zie daarvoor het artikel hierover op mijn site.

  Wat Behemoth en Leviathan betreft: als 65 miljoen jaar niet genoeg tijd is om het te leren, waar wacht je dan op?

 7. @Bart
  “Een leugenaar is iemand die bewust een onwaarheid vertelt. Waar doet de satan in Job dat? Wat hij doet is Job aanklagen bij God, en dat past bij de betekenis van het Hebreeuwse woord.”
  De satan klaagt willens en wetens een rechtvaardig mens aan bij een rechtvaardige God. Job dient God voor loon. Leugen. God koopt Job’s overgave aan Hem. Leugen. Een bijzonder goed voorbeeld van een leugenaar.
  “Jij bent met je vrouw getrouwd om haar centen en dat weet ze nog ook!” Voor een stel dat uit liefde met elkaar getrouwd is, een grove belediging; zowel leugen als laster, ook al is de vrouw vermogend.

  Dat de satan bij God in de buurt mag komen, zegt toch niets? Waarom zou God niet van dichtbij met de satan kunnen praten? Hij wil aan de leugenaar de waarheid tonen. De zuiverheid van Job blijkt uit het verdere verloop. Satan zie je dan niet meer. Zeker kwaad weggelopen.

  Dat de slang in genesis 3 de duivel is, meen ik al aannemelijk te hebben gemaakt. Maar ik zal er wat meer argumenten aan toevoegen. Ik laat in het midden of de duivel de biologische slang is, of dat hij de slang influistert of door de slang spreekt, het gaat om de woorden, die de woorden van de duivel zijn.
  Ik ga eerst uit van het woord van Jezus: Hij noemt de tegenstander van God diverse malen de duivel (Matth. 13:39; 25:41; Joh. 8:44) Hij spreekt op andere plaatsen ook diverse keren over de satan. (Matth, 4:10; 12:26; Marcus 4:15) Het is volkomen duidelijk dat Jezus één en hetzelfde wezen aanduidt met “satan” en “duivel”.
  In Joh. 8: 39 t/m 47 noemt Hij deze persoon: de mensenmoorder van den beginne; de vader der leugen, iemand in wie geen waarheid is.
  In Zacharia 3:1-3 kun je lezen dat de satan ook inderdaad de aanklager is en voor God strafwaardig, ook al spreekt Hij met hem.

  Dus de satan is: leugenaar tot in de kern van zijn wezen; een mensenmoorder van de beginne; een aanklager en voor dit alles: strafwaardig.

  Wat zegt de slang? God heeft zeker gezegd je mag nergens van eten? Leugen en God voorstellen als iemand die je dingen ontzegt. God heeft wel gezegd dat iets niet mag, dus i.p.v. een volle leugen de waarheid verdraaien. Je zal niet sterven. Dit is de tweede, nu volle leugen en God wordt als leugenaar voorgesteld.
  Dus: de slang klaagt God aan en noemt Hem een leugenaar, die mensen klein en onwetend wil houden. 1)
  Hij zegt tegen Eva, dat ze niet zal sterven, terwijl dat wel zo is. 2)
  Hij weet maar al te goed wat God gezegd heeft, n.l. dat Adam en Eva zullen sterven en wil hun, door Eva gerust te stellen, de mens de dood indrijven.3)

  1) Hieruit blijkt dat we met de (valse) aanklager te doen hebben.
  2) Hieruit blijkt dat we met de vader der leugen te maken hebben.
  3) Hieruit blijkt dat we met de mensenmoorder van den beginne te maken hebben.

  De slang voldoet aan alle criteria die je kunt aanleggen om hem te determineren als duivel, satan, aanklager, tegenstander. Het feit dat hij in het eerste begin van de mensheid optreedt om het menselijk geslacht in de kiem uit te roeien bewijst ook dat we niet zomaar te doen hebben met een verleider, maar met de verleider.

 8. De satan klaagt niet “willens en wetens een rechtvaardig mens” aan, hij stelt Jobs rechtvaardigheid ter discussie, wat niet gek is gezien het verhaal (alles gaat Job immers goed af). Dit aanklagen is de functie van zijn personage in het verhaal.

  Dat de satan, als ultieme vertegenwoordiger van het kwaad, bij God komt buurten lijkt mij vreemd als God alwetend, almachtig en algoed is. Op wie wil God indruk maken? Hij weet al hoe de satan gaat reageren (alwetendheid) en Hij kan er iets aan doen als Hij dat wil (almacht). Dit lijkt dan ook meer op een polytheïstisch onderonsje, waarbij God Zijn gelijk wil bewijzen over Jobs rug, zoals ook gebruikelijk is op de Olympus. Wat is rechtvaardig aan deze goddelijke weddenschap over Jobs rug? Juist God speelt mijns inziens de meeste verwerpelijke rol in dit verhaal. (Wat niet wegneemt dat het verhaal schitterende poëzie bevat!)

  Dat in het christendom, te beginnen in het NT dat je aanhaalt, de slang als de Duivel werd gezien, is natuurlijk waar, maar dat is juist mijn punt: dit is een christelijke interpretatie. Het hele idee van de Duivel als ultieme tegenstander van God (dualisme) heeft zich ontwikkeld tot de tijd van het NT, vooral onder invloed van het zoroastrisme. Dit is historisch na te gaan. Het komt in het OT simpelweg ook niet voor.

  Het grappige is overigens dat de slang gelijk krijgt wat het sterven betreft: volgens God zouden ze meteen sterven (“want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven” Gen. 2:17), maar dat gebeurt niet – Adam wordt zelfs zeer oud. De slang speelt in dit verhaal slechts de rol van verleider. In deze tekst is er simpelweg niets dat erop wijst dat de slang de grote tegenpool van God zou zijn.

 9. @ Bart,
  De satan “stelt Jobs rechtvaardigheid ter discussie, wat niet gek is gezien het verhaal (alles gaat Job immers goed af). Dit aanklagen is de functie van zijn personage in het verhaal”.
  “Dit aanklagen”. Je kunt als aanklager niet ‘iets’ aanklagen, slechts ‘iemand’. Als je iemand aanklaagt, beschuldig je iemand dus ergens van, dat is iets anders dan iemand zijn rechtvaardigheid in twijfel trekken; dat laatste vraagt om “een onderzoek instellen naar iemand zijn daden”. Nee, de satan beschuldigt Job van “liefde om de centen” en krijgt van God de gelegenheid om dat te bewijzen. De satan haalt alles uit de kast om Job tot het vaarwel zeggen van God te bewegen en hoopt zo de slag te winnen. Hij is hier dus duidelijk ook de verleider, die met zijn streken probeert de mens van God weg te drijven. Hij faalt. Niet alleen aanklager, maar ook verleider en ook leugenaar, want hij staat de waarheid duidelijk tegen. Een válse aanklager dus.
  Wat je in de tweede alinea bedoelt met almacht en alwetendheid wil niet goed tot me doordringen. Kan aan mij liggen? In ieder geval is er totaal geen sprake ven een polytheïstisch onderonsje. Het gaat in heel Job slechts om één God: de almachtige schepper, dat kun je duidelijk opmaken uit de gesprekken tussen Job en zijn vrienden en God en Job. Niemand heeft het over een andere god dan God.
  Dat de slang niet duivel of satan wordt genoemd in genesis: what’s in a name? Hoe kom je erbij dat hij in genesis niet God’s ultieme tegenstander, zijn grote tegenpool is.?Ook zonder het nieuwe testament er in te betrekken, hebben we hier duidelijk te maken met God’s vijand. Ik heb dat in de vorige post al aangetoond. Hij liegt over God, beschuldigt Hem en drijft zijn schepselen willens en wetens de dood in. Hij vernietigt daarmee (probeert dat tenminste) Gods scheppingswerk en stort de mens in het ongeluk. Hoezo, geen ultieme tegenstander van God?! Wat moet je nog meer doen om dat te zijn?
  Dat hij nog gelijk van jou krijgt i.v.m met zijn voorspelling: je zult niet sterven, vind ik wel een héél vreemde denkkronkel. Het heeft niets te maken met het gelijk van de slang, maar met God die de mens een tweede kans geeft en het oordeel opschort, zoals zo vaak in het oude testament b.v. bij Ninevé, bij Manasse.

 10. Henk,
  er word in de uiteenzettingen van alles door elkaar
  gehaald,beeldspraak, poézie, e.t.c, dat is toch een beetje
  wat in Job over de leviathan geschreven staat ‘Poézie’dus ‘
  dat met die meerdere koppen is zinnebeeldig bedoeld
  ik zou dat wel uiteen kunnen zetten maar dat zijn heel wat schrijflijntjes of strofes, ik heb hier al jaren energie ingestoken en soms vind je wat of kom je wat tegen, zoeken naar de leviathan dus.
  Zoals in het boek van de Romeinse filosoof Seneca
  (in de bieb aanwezig)waar in hij verteld over problemen die Africanus(Cornelis Scipio) had in Afrika,
  over de slang, (Ik citeer)de slang die in Afrika tekeer ging en die voor
  de Romeinen nog een grotere verschrikking was dan de oorlog zelf,ging men tevergeefs met pijlen en slingers te lijf. Zelfs door Apollo kon zij niet gewond worden omdat zij door de omvang van haar lichaam en de daaraan evenredige hardheid ijzer en alles wat mensenhanden naar haar slingerden, eenvoudig afstiet. zij is tenslotte onder molenstenen verpletterd.(Blz. 262)aldus het boek
  dat lijkt toch sterk op het verhaal in Job, dat van dat pantser en die kracht die het toegedicht word
  en dan nog in het boek- Konings geschriften van Gudea
  waarin hij zegt dat er in het veld een onoverwinnelijk beest zat,let wel in spijker schrift. En in Job 2-8 zij die de kunst verstaan den Leviathan op te hitsen
  de vraag is hoe zo,n beest is uitgestorven? die in pak weg rond de tijd van Jezus nog is waar genomen
  en de boeken die Scipio heeft geschreven, dat had hij!
  Daarvan is juist in de tijd dat hij in Afrika was, het exemplaar waar dat beschreven stond, dat van de leviathan, is vernield door de vandalen met de rest die daarna geschreven zijn aldus de catalogus, ook gezicht in de bieb…
  ik had een foto van een antieke vaas met daarop een afbeelding
  van een leviathan, die had een ezel in zijn bek, en met mannetjes die er vandoor gingen, maar de cd waar ik die had opgeslagen,daarvan liet het zilver los
  dus pech, en er staat ook nog wel wat onduidelijk,
  een leviathan op site waar Mozaieken op staan uit de Romeinse tijd (kijken op afbeeldingen)en je ziet ook
  wel op de oude tempel relikwieén steeds die slang met
  een soort van hondenkop bij de Sumeriers en Babylon

 11. wat ik tot slot denk te weten over de Leviathan voor wie het interesseert. De afbeelding die staat onder de link
  dat is de meest echte, wat ik denk, en helaas beschadigt, en er staan daar ook andere afbeeldingen
  http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3411665185/in/photostream/
  zoals met dat schip waar het monster een bemanningslid
  heeft te pakken(even terug klikken)en zijn maat dat probeert tegen te houden, wat denk ik vissers zijn. Dan zie je ook ongeveer dat het formaat van het roofdier, hier ten opzichte van de man dat het te pakken heeft. Het dier kan het boven lichaam wel in zij bek hebben maar doorslikken zal moeilijk gaan.

  En de afbeelding op de fries die wat minder abstract
  uitkomt, is bij vergroting is wat wazig maar in een
  andere website is dat wel goed in detail te zie en die mozaïeken zijn meest minder duidelijk maar wel leerzaam

  En het beeldhouwwerk dat volgens het verhaal is gemaakt
  in opdracht van “Caesar Augustus” als symbool voor de vrede met “Tellus” or Mother earth,the sea with a “ketos” The air with a swan.Het is een wat vreemd model

  Het dier heeft een uitwendig skelet je ziet op de goede afbeelding de platen dakpansgewijs over het lichaam naar achteren vloeien met zaagtand gehakkeld
  en wat onregelmatig patroon maar wel vlak, het steekt er niet uit, en het voelt niks door het pantser zo heeft het twee baarden onder de kop wat zoiets als voelsprieten zijn, van redelijk formaat en onder de bek zit, lijkt wel een baart. zijn neus zit boven op zij snuit,en er zit een lange boven lip die hij optrekt
  met waarschijnlijk gevoelige sensoren, zoals een olifant visje misschien(ik ben geen bioloog)

  en met de tekst van Job, zijn kracht zit in zijn nek
  en zijn vleeskwabben sluiten vast aan één onbeweeglijk aan hem vast gegoten, dat zou dan slaan op het schild op zijn lijf dat spieren en schild goed vast aan elkaar.en wat het vuur betreft,er is ook een lofzang op het paard,Job 39-20 als je het vergelijkt moet het toch poëtisch bedoelt zijn, wat moet een zeedier met vuur in het water.de formaten op de fries zijn niet op schaal kijk maar naar de koe.

  maar er is nog wat! God zegt in zijn relaas dat het, het machtigste dier op aarde is, hij is koning over alle trotse dieren! dus ook over de zeg maar T rex of
  een deinosuchus en de maas hagedis? omdat die hem niet kunnen verwonden? bang was het in ieder geval niet om een schip aan te vallen.

  http://cdm.reed.edu/cdm4/extensions/full_size.php?CISOROOT=/arapacis&CISOPTR=298

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.